GODZINY PRACY LOGOPEDY
 
poniedziałek   8:00-13:20
  wtorek           8:00 - 15:20
środa             8:00 - 15:20
czwartek         8:00 - 11:30
piątek             8:00 - 8:45
 
 Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:   

– diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

    ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

– prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla

   rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania

   jej zaburzeń;

– podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

   komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

– wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,

  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

  edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń

   utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady terapii logopedycznej:

1. Zasada wczesnego rozpoczynania terapii.

2. Zasada indywidualizacji.

3. Zasada wykorzystywania wszelkich możliwości ucznia.

4. Zasada kompleksowego oddziaływania.

5. Zasada aktywnego i świadomego udziału w zajęciach logopedycznych.

6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem: rodzicami, wychowawcą.

7. Zasada systematyczności.

8. Zasada stopniowania trudności.

                                                                    

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect