Małgorzata Giżycka
Pedagog szkolny
Małgorzata Kledzik
Psycholog szkolny
 
Poniedziałe
 
8.00–11.30
11:30 - 15.30
 
Wtorek
 
11.30 – 15.30
8.00 – 12.00
 
Środa
 
8.00 – 11.30
11.00 – 15.30
 
Czwartek
 
12.00– 15.30
 
8.00 – 12.00
 
        Piątek
 
8.00– 13.30
 
11:30 – 15.30

 Do zadań Pedagoga należy:

 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
 • koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci,
 • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
 • stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 praca korekcyjno-wyrównawczej

 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
 • organizowanie pomocy w zaburzeniach rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 indywidualna opieka pedagogiczno-psychologicznej

 • porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 •  porady uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 •  pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.,
 • dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy lub internacie (półinternacie) uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej,
 • zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

DYŻURY PORADNI-PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 
Termin dyżuru
Poradnia dyżurująca
 

15 – 19 lipca 2019 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1,             ul. Papieża Jana Pawła II 2,
 

22 - 26 lipca 2019 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr2,                l. Jaśminowa 4.
 

29 lipca - 2 sierpnia 2019 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3,              ul. Emilii Plater 86,
 

5 – 9 sierpnia 2019 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4,            ul. Romera 6,
 

12 – 16 sierpnia 2019 r.

Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne,ul. Adama Mickiewicza 23,

W ww. terminach poradnia dyżurująca udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej wszystkim dzieciom i młodzieży zgłaszającym się do poradni (niezależnie od rejonizacji), a pozostałe poradnie nie pracują.  

Ponadto informuję, że wszystkie poradnie wznawiają pracę w pełnym zakresie oraz zgodnie z rejonizacją od dnia 19 sierpnia 2019 r.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 21 w Szczecinie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect